Pro média > Polyamorie na sociálních sítích

Polyamorie na sociálních sítích

5. 7. 2022

Adbros provedl výzkum, jehož cílem bylo zmapování diskusí vyvolaných články o polyamorních vztazích na sociálních sítích Facebook, Twitter, Instagram a dalších médiích. Analyzováno bylo sedm měsíců předcházejících medializaci polyamorních vztahů herečky Terezy Těžké v lednu roku 2021 a sedmi následujících měsíců. Z analýzy vyplývá, že po medializaci tématu se obecný pohled na polyamorii výrazně změnil. Došlo k významnému nárůstu negativních reakcí napříč všemi diskusemi. Současně došlo k poklesu kladných komentářů.

K danému tématu se v období 1. 6. 2020 – 31. 7. 2021 objevilo celkem 17 734 zmínek. V prvním období 1. 6. – 31. 12. 2020, uzavřeném mediálním vyjádřením herečky Terezy Těžké, to bylo 471 zmínek. V druhém období 1. 1. – 31. 7. 2021 se objevilo 17 734 zmínek. Pro analýzu byl vybrán reprezentativní vzorek 50 % zmínek z prvního období a 20 % z období druhého. Následně došlo k analýze obou období zvlášť a k jejich vzájemnému porovnání.

 

Graf 1: Procentuální rozložení zmínek v průběhu celého sledovaného období

 

V obou obdobích byly jednotlivé zmínky rozděleny do několika kategorií a následně více konkretizovány v rámci jednotlivých témat. Každá ze zmínek byla současně opatřena sentimentem čili citovým zabarvením.

 

První kategorií se staly samotné články, které se objevily na internetových portálech.

 

Bylo sledováno, jak se měnila témata těchto článků – zda se zaměřovaly spíše na informovanost o polyamorii, nebo se zabývaly osobnostmi, které byly s polyamorií spojovány.

 

Dále analýza monitorovala konkrétní názory diskutujících – zda komentující rozumí významu pojmu polyamorie, jaké jsou základní principy tohoto fenoménu, jestli si sami umí představit soužití v této formě vztahu a jaký na ni mají názor. Někteří z komentujících současně ostatním vysvětlovali principy polyamorie a vyvraceli je z omylu. V diskusích se také objevovaly příspěvky, které se vyjadřovaly k funkci rodiny v rámci polyamorních vztahů či trendům moderní doby. 

 

Pozornost byla soustředěna také na vnímaní polyamorie jakožto mediálního tématu – jak jsou vnímány celebrity žijící v těchto vztazích i samotná média, která tato témata publikují. Bez pozornosti nezůstala ani úvaha o uzákonění polyamorie pirátského poslance Mikuláše Ferjenčíka z roku 2017. Zajímalo nás, jak na tuto myšlenku reagovala širší veřejnost na sociálních sítích. 

 

Tabulka 1: Změna procentuálního zastoupení diskutovaných témat

 

 TÉMATA

PŘED MEDIALIZACÍ

PO MEDIALIZACI

Lidé vyjadřují názor k polyamorii jakožto k formě vztahu:

48 %

57 %

Odsouzení bez snahy pochopit problematiku

14 %

21 %

Vyjádření osobního pohledu, jak by v tomto vztahu žili oni

12 %

11 %

Lhostejný pohled. Lidem je jedno jak žijí ostatní a neodsuzují tento druh vztahu

6 %

9 %

Polyamorie jako výstřelek dnešní doby

5 %

7 %

Polyamorie je uváděna do kontextu s rodinnými hodnotami

6 %

5 %

Ostatní lidé vysvětlují princip polyamorních vztahů

5 %

3 %

Názory, které nešli zařadit do předchozích kategorií

0 %

1 %

Ostatní

25 %

16 %

Zmínky týkající se celebrit. Lidé zesměšňují celebrity

5 %

21 %

Články, ve kterých se polyamorie vysvětluje, anebo novinky ze života celebrit, které žijí v polyamorních vztazích

18 %

3 %

Návrhy pirátské strany uzákonit polyamorii

0 %

2 %

Lidé zmiňují svoje zkušenosti, že v takovém vztahu žijí/li anebo někoho takového znají

4 %

1 %

 

První období: 1. 6. – 31. 12. 2020

Názory lidí nebyly ve sledovaném období výrazněji citově zabarveny. Více než polovina příspěvků byla psána v neutrálním sentimentu. V jedné čtvrtině případů se komentující k polyamorii vyjadřovali negativně, oproti tomu zastánci této formy vztahu se objevili v necelé pětině komentářů. 

 

Graf 2 Rozložení sentimentu v období 1. 6. - 31. 12. 2020

 

Ve sledovaných měsících bylo nejvíce prostoru tématu věnováno v červenci a prosinci roku 2020. V průběhu července se k němu vyjádřila třetina pisatelů ze všech sedmi sledovaných měsíců. V posledním měsíci roku to byla zhruba čtvrtina.

 

V téměř polovině zmínek komentující vyjadřovali svůj osobní názor na polyamorii. Ve více než třetině případů měli lidé tendenci tento princip vztahu zavrhovat a hodnotit negativně. Počet příznivců a zastánců polyamorie byl však nižší jen o málo. 

 

Analýza odhalila, že část diskutujících zásadně nechápe principy polyamorie. Téměř ve třiceti procentech názorů komentující popisovali, co si pod významem polyamorie sami představují. Více než polovina z těchto lidí zaměňovala polyamorii s polygamií – jsou přesvědčeni, že je založena na promiskuitě a nevázané sexualitě. V protipólu stála třetina uživatelů, kteří vědí, na čem je tato forma vztahu založena. Hodnotí ji kladně a oceňují některé její principy, především otevřenou komunikaci účastníků těchto vztahů. 

 

V rámci konkrétních osobních názorů komentujících byly záporné a kladné reakce zcela vyrovnané. V negativních komentářích pisatelé odsuzovali polyamorii a zmiňovali, že by v této formě vztahu nechtěli ani nedokázali žít. Oponovali jim pozitivně naklonění lidé, kteří podotkli, že monogamie odporuje lidské psychice a genetickým predispozicím. Polyamorii ocenili především jako vhodný nástroj při řešení partnerských krizí a poznamenali, že by díky ní bylo možné předejít některým rozchodům. 

 

V celkovém počtu zmínek dosáhly významnější pozice také články, jejichž pozornost byla primárně zaměřena na polyamorii jakožto princip vztahu. Orientace na celebrity zde budila pouze okrajový zájem. Tyto články tvořily téměř jednu pětinu všech příspěvků.

 

Samotné téma nejvíce rezonovalo na sociálních sítích, především na Facebooku, kde se k němu vyjádřila bezmála polovina ze všech komentujících. Výraznější zastoupení získaly také zpravodajské portály, na nichž se vyskytla více něž čtvrtina z celkového počtu zmínek. 

 

Graf 3 Zastoupení jednotlivých témat a rozdělení nejdiskutovanějšího tématu do kategorií v období 1. 6. – 31. 12. 2020

 

Druhé období: 1. 1. – 31. 7. 2021

Ve vnímání diskutujících se od ledna roku 2021 do popředí dostala kritika problematiky polyamorie. Negativní komentáře výrazně přesáhly polovinu z celkového počtu zmínek. Naproti tomu kladného hodnocení dosáhla polyamorie pouze v jedné desetině případů.

 

Graf 4 Rozložení sentimentu v období 1. 1. – 31. 7. 2021

 

Téma polyamorie nejvíce rezonovalo v červnu, kdy analýza zaznamenala téměř polovinu zmínek z celých sedmi měsíců. Příčinou byla především medializace polyamorního vztahu hudebníka Voxela. Okrajově bylo v té době otevřeno i téma pirátského poslance Mikuláše Ferjenčíka, který v roce 2017 v rozhovoru zmínil možnost uzákonění polyamorie. Hojněji bylo téma diskutováno také v březnu – z celku se k tomuto měsíci vztahovala více než pětina všech příspěvků sledovaného období. Důvodem vyššího zájmu byly články věnující se polyamorním vztahům herečky Terezy Těžké.

 

Ve druhém sledovaném období Češi a Slováci v rámci tématu polyamorie vyjadřovali především svůj osobní názor. Zmínky, v nichž komentující sdělovali vlastní postoj k této formě vztahu, výrazně překročily padesát procent z celkového počtu zmínek ve sledovaném období. Ukázalo se, že polyamorie byla mnohým trnem v oku. V osobních názorech totiž silně převládaly záporné reakce, které byly zaznamenány téměř v šedesáti procentech případů. Naproti tomu jen něco před jednu desetinu komentujících se k polyamorii stavělo kladně.

 

V tomto tematickém okruhu se polyamorie setkala se značným nepochopením, které se objevilo ve více než třetině komentářů. Podobně jako v předchozím období komentující zaměňovali polyamorii s přelétavostí, promiskuitou i polygamií, přičemž se nevyhýbali ani vulgárnějším výrazům. Častým terčem kritiky byl i samotný název tohoto vztahového konceptu. Komentující zmiňovali, že se pod trendovým názvem skrývá pouze nevěra, swingers či jiné pro ně společensky nevhodné chování.

 

Konkrétnější osobní názory na problematiku atakovaly hranici čtvrtiny příspěvků. Více než polovina z nich se k této formě vztahu vyjadřovala striktně negativně. Komentáře se s daným konceptem zpravidla neztotožňovaly z důvodů tradičních rodinných hodnot, žárlivosti či pouhému preferování monogamie apod. Komentující uváděli, že laská je pro ně spojena s věrností a oddaností jedné osobě a neumí si představit výchovu dětí v polyamorním vztahu.

 

Četným projevem se v diskusích stala také jistá forma netečnosti, či naopak liberalismu. V takových případech se pisatelé nechali slyšet, že jim je jedno, jak žijí ostatní a ani je to nezajímá. Pozitivněji smýšlející pak uváděli, že je právem každého člověka být šťastný a pokud tato forma vztahu vyhovuje všem zúčastněným, nevidí v tom nic špatného.

 

Ostře byla kritizována také „dnešní doba“. Komentující negativně hodnotili liberální přístup k genderu a rozličným formám vztahu. Zpravidla se odvolávali na minulost, své mládí a nastavení současné společnosti. Polyamorii tak primárně hodnotili jako výstřelek či trend moderní doby.

 

Více než jedna čtvrtina diskutujících se vyjadřovala také k medializaci polyamorních celebrit i samotné polyamorii. Zřejmě nepřekvapí, že drtívá většina těchto zmínek byla v negativním duchu. Pisatelé kritizovali média například z propagace deviací a nevhodného vlivu na mládež. Ostřejší kritiky nebyly ušetřeny ani samotné celebrity, jimž byla na vrub připisována snaha o zviditelnění či sarkastické a posměšné poznámky na jejich osoby.

 

Diskusi o polyamorii ovládl v daném období Facebook, na němž se k tématu vyjádřily více než tři čtvrtiny ze všech komentujících. Silněji zastoupeny byly také zpravodajské portály, kde se téma objevilo ve více než jedné desetině případů. Ostatní digitální platformy a sociální sítě hrály pouze minoritní roli.

 

Graf 5 Zastoupení jednotlivých témat a rozdělení nejdiskutovanějšího tématu do kategorií v období 1. 1. – 31. 7. 2021

 

Porovnání

Po lednovém zveřejnění článků o polyamorii herečky Terezy Těžké došlo k prudkému a dlouhodobému nárůstu počtu zmínek na dané téma. Ještě větších rozměrů nabrala tato problematika v letních měsících, kdy se ke stejnému partnerskému kroku vyjádřily další známé osobnosti – v prvé řadě hudebník Voxel a zpěvačka Iva Frühlingová. Oproti posledním sedmi měsícům roku 2020 došlo v prvním pololetí následujícího roku k téměř patnáctinásobnému nárůstu počtu relevantních zmínek. K exponenciálnímu nárůstu došlo především v samotné diskusi. Zatímco v prvním období tvořila mediální publikace téměř jednu čtvrtinu z celkového počtu zmínek, v druhém období to byly pouze jednotky procent.

 

Současně došlo ke značné proměně tónu, v němž se pisatelé k danému tématu vyjadřovali. Zatímco v prvním sledovaném období byly komentáře bez většího citového zabarvení, v prvním pololetí roku 2021 se dostávaly do popředí výrazně negativní reakce, jejichž autoři představovali více než polovinu všech komentujících. Téma současně ztratilo procentuální zastoupení zastánců a kladně reagujících. V druhé půli roku 2020 se k němu pozitivně vyjádřila téměř jedna pětina komentujících. V roce 2021 se tento postoj zúžil pouze na jednu desetinu.

 

Primárně došlo také k enormnímu nárůstu diskutujících u tématu samotné medializace polyamorie. Zatímco v prvním sledovaném období k této problematice diskuse směřovala pouze okrajově, ve druhé fázi monitoringu již šlo o jedno z nejčastějších témat.

 

K výraznějšímu nárůstu došlo také v otázce vlastních názoru komentujících. V druhé polovině roku 2020 výrazněji vzrostl počet diskutujících, kteří se k tomuto tématu vyjadřovali. V rozložení jednotlivých kategorií názorů však zůstalo spektrum poměrně konzistentní.

 

Nutno zmínit, že při součtu obou sledovaných období se vyskytlo pouze 1 % lidí, kteří se vyjádřili, že mají s polyamorií jakoukoliv bližší zkušenost, ať už z vlastního života, nebo z blízkého okolí. Ve druhém ze sledovaných obdobích došlo v porovnání s prvním k nárůstu počtu zmínek zhruba na dvojnásobek.

 

Oproti druhému pololetí roku 2020 došlo k vyššímu přesunu pozornosti ze zpravodajských webů na Facebook. Tento fakt je však způsoben obecně vzrůstající diskusí a mnohonásobně vyšším počtem komentujících.